Smernica o ochrane osobných údajov pre zabezpečenie kurzov v Autoškola  Imola  s.r.o.

Činnosti  pri spracovaní osobných údajov účastníkov kurzov sa povinne riadia podľa Zákona o autoškolách 95/2002 Z.z.  a vykonávacích predpisov,

v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo), 221/2019 Z. z., 373/2021 Z. z., 92/2022 Z. z.)

Najmä:

§ 5, Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

§ 31,

Prevádzkovateľ

(1) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby je prevádzkovateľ povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s týmto zákonom. Uvedené opatrenia je prevádzkovateľ povinný podľa potreby aktualizovať.

(2) Opatrenia podľa odseku 1 zahŕňajú zavedenie primeraných postupov ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ak je to vzhľadom na spracovateľské činnosti primerané.

(3) Na preukázanie splnenia povinností podľa odseku 1 môže prevádzkovateľ použiť schválený kódex správania podľa § 85 alebo certifikát podľa § 86.

(4) Prevádzkovateľ je povinný pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov; to neplatí, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.17)

(5) Prevádzkovateľ zabezpečuje vyradenie registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje, podľa osobitného predpisu.18)

Jednotný informačný systém v cestnej doprave   - ďalej ako JISCD  .

Týmto sa nariaďuje v spoločnosti  Autoškola Imola s.r.o:

1, Prijať vyplnenú písomnú Žiadosť  o udelenie vodičského oprávnenia na predpísanom tlačive : Príloha č.2b k vyhláške č.9/2009 Z.z. , od žiadateľa ako účastníka kurzu,  v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. § 5

2, Podľa údajov z žiadosti vyplniť elektronicky prihlášku do kurzu v JISCD.

3, Prijatú písomnú žiadosť uložiť do uzamykateľnej skrine, aby bola zabezpečená jej ochrana pred odcudzením.

4, Odovzdať žiadosť len Policajnému orgánu pre zaistenie priebehu skúšok.

5, Osobné údaje účastníka kurzu používať len prostredníctvom JISCD pre zabezpečenie komunikácie a evidencie priebehu kurzu.

6, Je zakázané okrem JISCD akékoľvek spracovávanie a zhromažďovanie osobných údajov od účastníkov kurzu.

7, Po ukončení kurzu a úspešnej skúške na získanie vodičského preukazu musia byť akékoľvek osobné údaje o účastníkovi , okrem evidencie JISCD , zlikvidované.

8, Odborný (Zodpovedný) zástupca  , inštruktori, majú vstup do informačného systému JISCD zabezpečený len  cez registrované heslo evidované ministerstvom.

9, Počítač v autoškole má vstup len na heslo odborného zástupcu.

10. Kľúč od skrine kde sú uložené žiadosti majú len odborný zástupca a konatelia.

11. Vstup do učene autoškoly a kancelárie majú povolený len oprávnené osoby.

 

V Trnave 30.5.2023

Ladislav J.M. Venžík , konateľ spoločnosti Autoškola Imola s.r.o.

 

 

Komunikácia prostredníctvom internetu:

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám dobrovoľne osobné údaje. My sa zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Spravujeme webovú stránku Autoškola Imola .sk . Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, počas akej dlhej doby a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správa vašich osobných údajov spĺňame akékoľvek zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho úkonu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmlúv, zákonných povinností, či pri danom súhlase.

 

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte samy dobrovoľne a to z nasledujúcich dôvodov:

Pokročilý marketing na základe súhlasu – Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať ponuky tretích osôb alebo využiť e- mailovú adresu napr. pre remarketing, cielenie reklamy na Facebooku, počas 3 rokov. Tento súhlas avšak môžete kedykoľvek odvolať .

Ako správca osobných údajov podľa Nariadenia spracovávame vaše dopyty na našu ponuku služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe

týchto údajov a o zrušení smernice nasledujúce údaje:

Meno

E-mail

Text správy

Telefónne číslo

Meno, e-mail a telefónne číslo je nutné spracovať kvôli vytvoreniu ponuky služieb, komunikovaní o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Váš dopyt. Tieto osobné údaje budú firmou Autoškola Imola s.r.o. spracovávané počas celej doby, počas ktorej sa jedná o uzatvorenie zmluvy medzi Vami a Autoškolou Imola s.r.o., nie dlhšie ako 1 rok od Vášho dopytu, teda ak medzi tým ponúknete súhlas k ďalšiemu spracovaniu.

Cookies

Počas návštevy na našej webovej stránke zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na webe zdržíte, a z ktorej webovej stránky prichádzate. Cookies využívame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok.

Našu webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Návody na vlastné nastavenie cookies

Firefox Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri35610/mac

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/microsoft-edge/odstr%C3%A1nenie-s%C3%BAborov-cookie-v-prehliada%C4%8Di-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje sa spracovávajú, prípadne si vyžiadať kópiu.

Vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie.

Požadovať vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie sa uskutoční v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu.

V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos týchto údajov.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne súd.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

V Trnave 30.5.2023

Ladislav J.M. Venžík , konateľ spoločnosti